Podmínky slevové akce „SKYLINE x BONAMI“

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto podmínky slevové akce s názvem „SKYLINE x BONAMI“ (dále jen „Slevová akce“) stanovují podmínky, rozsah a postup při uplatňování práv a povinností ze Slevové akce, a to zejména práva a povinnosti osob účastnících Slevové akce, jakož i práva a povinnosti jejího organizátora.
 2. Organizátorem Slevové akce je společnost PSN s.r.o., IČO: 170 48 869, se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1671 (dále jen „PSN“).
 3. Slevová akce je pořádána na území České republiky a může se jí účastnit jakákoli fyzická a právnická osoba (dále jen „Klient“), která v souladu s podmínkami uvedenými v čl. III. těchto podmínek s PSN v níže uvedeném termínu uzavře smlouvu, jejímž předmětem bude koupě ubytovací jednotky (dále jen „Jednotka“) v rámci rezidenčního projektu SKYLINE (dále jen „Rezidenční projekt“). Slevová akce se vztahuje na všechny takto zakoupené Jednotky během trvání Slevové akce.
 4. Slevová akce trvá od 1. 4. 2024 do 31. 5. 2024 (dále jen „Termín trvání akce“).
 5. Této Slevové akce se nemůže účastnit osoba, která se již účastní akce „Dotovaná hypotéka“.li>

II. Předmět Akce

 1. Předmětem této Slevové akce je oprávnění Klientů požadovat po PSN za splnění všech níže uvedených podmínek Slevové akce poukaz na nákup zboží či služeb (dále jen „Poukaz“) od společnosti BONAMI.CZ, a.s., IČO: 242 30 111, se sídlem: Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 – Malá Strana (dále jen „BONAMI.CZ“) v hodnotě:
  1. 150 000 Kč při koupi Jednotky v Rezidenčním projektu o dispozici 1+kk;
  2. 250 000 Kč při koupi Jednotky v Rezidenčním projektu o dispozici 2+kk.

III. Základní podmínky

 1. Klient je oprávněn požadovat po PSN Poukaz pokud:
  1. dojde k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí v Termínu trvání akce, jejímž předmětem bude budoucí koupě Jednotky v rámci Rezidenčního projektu, přičemž Poukaz bude možné u BONAMI.CZ uplatnit až ve chvíli (tj. bude aktivován), kdy dojde-li k zaplacení zálohy na kupní cenu v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí ve výši alespoň 10 % z kupní ceny;

   /nebo/

  2. pokud dojde uzavření kupní smlouvy na Jednotku v Termínu trvání akce, jejímž předmětem bude koupě Jednotky v rámci Rezidenčního projektu, přičemž tato Jednotka nesmí být k 1. 4. 2024 předmětem žádné smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené mezi PSN a Klientem, přičemž Poukaz bude možné u BONAMI.CZ uplatnit až ve chvíli (tj. bude aktivován), kdy dojde-li k zaplacení kupní cenu v souladu s kupní smlouvou
 2. Tento článek podmínek nevylučuje ustanovení čl. V těchto podmínek Slevové akce, za kterých dochází ke ztrátě nároku na Poukaz, respektive povinnosti náhrady výše hodnoty Poukazu, resp. vrácení nevyužitého Poukazu.

IV. Použití Poukazu

 1. Poukazem lze hradit veškeré zboží či služby, které nabízí společnost BONAMI.CZ, a které budou vynaloženy na výbavu Jednotky.
 2. Poukaz je možné uplatnit do 31. 12. 2024.
 3. Poukaz je možno uplatnit pouze v kamenných prodejnách společnosti BONAMI.CZ.
 4. Poukaz může uplatnit pouze Klient, nelze ho darovat ani směnit za peníze.
 5. Překročí-li Klient při nákupu hodnotu poukazu, musí částku, o kterou je hodnota poukazu převýšena, uhradit z vlastních zdrojů sám.
 6. V případě nevyužití plné hodnoty Poukazu nemá Klient nárok na vyplacení zbývající částky.

V. Další podmínky

 1. Pokud dojde z jakéhokoliv důvodu k ukončení smlouvy o smlouvě budoucí (čl. III. odst. 1 písm. a) těchto podmínek) nebo kupní smlouvy (čl. III. odst. 1 písm. b) těchto podmínek), je povinen Klient nahradit PSN celou hodnotu obdrženého Poukazu, případně pokud nebyl Poukaz doposud užit, vrátit tento nevyužitý Poukaz.
 2. PSN má právo zpracovávat osobní údaje o Klientech v souvislosti s realizací Slevové akce, a to zjm. vytvořit databázi jednotlivých Klientům za účelem kontroly uplatňování Slevové akce.
 3. Klienti, kteří se účastní této Slevové akce, výslovně souhlasí s užitím a zpracováním jejich osobních údajů za účelem dle odst. 1 tohoto článku podmínek.
 4. Osobní údaje Klientů PSN zpracovává v rozsahu jména, příjmení, data narození, trvalého pobytu.
 5. PSN je oprávněna s osobními údaji Klientů nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky Slevové akce mohou být jednostranně ze strany PSN libovolně měněny tak, že vždy aktuální a platné podmínky Slevové akce budou zveřejněny na webových stránkách www.psn.cz/bonami
 2. PSN si vyhrazuje právo zrušit tuto Slevovou akci bez náhrady i před uplynutím Termínu trvání akce.
 3. V případě, že Klientovi byl Poukaz poskytnut neoprávněně nebo v rozporu s těmito podmínkami Slevové akce, zanikají Klientovi veškeré nároky z Poukazu. V případě, že Klient Poukaz již uplatnil, je povinen nahradit PSN výši Poukazu v souladu s čl. V těchto podmínek, případně nahradit veškerou způsobenou škodu PSN.
 4. V případě vzniku újmy PSN nebo BONAMI.CZ v důsledku neoprávněného uplatnění Poukazu v rozporu s těmito podmínkami Slevové akce, je Klient povinen nahradit veškerou škodu takto vzniklou.
 5. Tyto podmínky Slevové akce jsou platné od 1. 4. 2024.

Máte dotaz?

Kontaktujte nás nebo nám pošlete svou poptávku. Těšíme se na vás.