Podmínky slevové akce „Vybavení zdarma 2021“

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto podmínky slevové akce s názvem „Vybavení zdarma 2021“ stanovují podmínky, rozsah a postup při uplatňování práv a povinností z této slevové akce, a to zejména práva a povinnosti osob účastnících se této slevové akce, jakož i práva a povinnosti jejího organizátora.
 2. Organizátorem slevové akce „Vybavení zdarma 2021“ (dále jen „Slevová akce“ ) je společnost PSN s.r.o., IČO: 170 48 869, se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1671, a veškeré ji ovládající a jí ovládané společnosti nebo společnosti jednající ve shodě (dále jen „PSN“ ).
 3. Slevová akce je pořádána na území České republiky a může se jí účastnit jakákoli fyzická a právnická osoba, která s PSN v níže uvedeném termínu uzavře smlouvu, jejímž předmětem bude koupě bytové/ubytovací/nebytové jednotky (dále jen „Jednotka“ ) v rámci jednoho z předmětných rezidenčních projektů (dále jen „Klient“ ). Slevová akce se vztahuje na všechny takto zakoupené Jednotky během trvání Slevové akce.
 4. Slevová akce trvá od 8. 11. 2021 do 7. 1. 2022 (dále jen „Termín trvání akce“ ).

II. Předmět Slevové akce

Předmětem této Slevové akce je oprávnění Klientů požadovat po PSN za splnění všech níže uvedených podmínek Slevové akce:

 • slevu na koupi značkového vybavení bytu (dále jen „Sleva na vybavení“ ) od společnosti Kuchyně a interiéry LIVING s.r.o., IČO: 246 75 423, se sídlem Praha 9 - Běchovice, Mladých Běchovic 2, PSČ 19011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 165251 (dále jen „Kuchyně a interiéry LIVING“ );
 • a to vše až do výše uvedené v tabulce, jenž je přílohou č. 1 těchto podmínek.
  (Sleva na vybavení dále též „Sleva“ )

III. Základní podmínky

 1. Tato Slevová akce se vztahuje na koupi Jednotky v rámci následujících rezidenčních projektů:
  • Palác Dlážděná,
  • Rezidence Slovanka
  • vbloku,
  • Depo Grébovka,
  • Vila dům Divoká Šárka
  • Pilcova Rezidence
  • Vila dům Na Vinici
  • BackYard Dejvice
  (dále jen „Rezidenční projekty“ nebo jednotlivě „Rezidenční projekt“ ).
 2. Základní podmínkou k oprávnění Klienta požadovat po PSN jakoukoli Slevu je uzavření smlouvy s PSN v Termínu trvání akce, tj. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nebo smlouvy rezervační, jejímž předmětem bude budoucí koupě Jednotky v rámci jednoho z Rezidenčních projektů (dále jen „Smlouva“ ) a řádné a včasné složení rezervační zálohy nebo zálohy na kupní cenu, tj. složení částky ve výši minimálně 10 % kupní ceny, v souladu se Smlouvou.

IV. Sleva z kupní ceny

 1. Sleva z kupní ceny ve výši uvedené v tabulce, jenž je přílohou č. 1 těchto podmínek, bude zohledněna již ve Smlouvě, přičemž samotné poskytnutí Slevy z kupní ceny PSN je podmíněno odkládací podmínkou spočívající v řádném kumulativním splnění veškerých podmínek této Slevové akce, případně včetně dalších podmínek stanovených ve Smlouvě vztahujících se k této Slevové akci.
 2. Sleva z kupní ceny může být poskytnuta pouze ve vztahu k předmětné Jednotce, jenž je předmětem Smlouvy.

V. Sleva na vybavení

 1. Sleva na vybavení opravňuje Klienta uplatňovat u společnosti Kuchyně a interiéry LIVING slevu na koupi značkového vybavení, a to dle vlastního výběru Klienta.
 2. Slevu na vybavení je Klient oprávněn uplatnit vůči Kuchyně a interiéry LIVING nejdříve až po podpisu kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k předmětné Jednotce ve prospěch Klienta (dále jen „Kupní smlouva“ ). Klient je pro řádné uplatnění povinen předložit společnosti Kuchyně a interiéry LIVING originál nebo úředně ověřenou kopii Kupní smlouvy.
 3. Ustanovení odst. 2 tohoto článku nevylučuje oprávnění Klienta učinit u Kuchyně a interiéry LIVING předběžný výběr dispozic a materiálů před podpisem Kupní smlouvy, nicméně pokyn k výrobě daného vybavení proběhne až po podpisu Kupní smlouvy a předložení Kupní smlouvy společnosti Kuchyně a interiéry LIVING. V opačném případě nese veškeré náklady spojené s výrobou vybavení Klient.
 4. Případný termín dodání vybraného vybavení, jeho montáž či instalace, po podepsání Kupní smlouvy bude provedeno na základě vzájemné dohody Kuchyně a interiéry LIVING a Klienta.
 5. V případě nevyužití plné hodnoty Slevy na vybavení Klientem, nemá Klient nárok na vyplacení zbývající částky a nárok na Slevu na vybavení v rozsahu nevyužité části zaniká.
 6. Slevu na vybavení je povinen Klient uplatnit u Kuchyně a interiéry LIVING nejpozději do 12 měsíců od podpisu Kupní smlouvy. Po uplynutí této doby nárok Klienta na Slevu na vybavení u Kuchyně a interiéry LIVING zaniká.
 7. Klient není povinen využít Slevu na vybavení pouze na nákup vybavení od Kuchyně a interiéry LIVING do předmětné Jednotky.
 8. V případě, že Kuchyně a interiéry LIVING nebude objektivně schopna plnit své povinnosti dle těchto podmínek Slevové akce, tj. nebude objektivně schopna dodat, případně též namontovat a instalovat Klientem vybrané značkové vybavení, zvolí PSN za Kuchyně a interiéry LIVING jiného obdobného dodavatele, vůči kterému bude moct Klient Slevu na vybavení uplatnit.

VI. Další podmínky

 1. PSN má právo zpracovávat osobní údaje o Klientech v souvislosti s realizací Slevové akce, a to zjm. vytvořit databázi jednotlivých Klientům za účelem kontroly uplatňování Slev.
 2. Klienti, kteří se účastní této Slevové akce, výslovně souhlasí s užitím a zpracováním jejich osobních údajů za účelem dle odst. 1 tohoto článku podmínek.
 3. Osobní údaje Klientů PSN zpracovává v rozsahu jména, příjmení, data narození, trvalého pobytu, identifikace nabývané Jednotky.
 4. PSN je oprávněna s osobními údaji Klientů nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky Slevové akce mohou být jednostranně ze strany PSN libovolně měněny tak, že vždy aktuální a platné podmínky Slevové akce budou zveřejněny na webových stránkách www.psn.cz/podzimni-akce
 2. PSN si vyhrazuje právo zrušit tuto Slevovou akci bez náhrady i před uplynutím Termínu trvání akce.
 3. V případě, že Klientovi byla poskytnuta neoprávněně nebo v rozporu s těmito podmínkami Slevové akce jakákoliv Sleva, zanikají Klientovi veškeré nároky ze Slev. V případě, že Klient Slevu již uplatnil, je povinen vrátit a nahradit veškerá plnění, která na základě této Slevy obdržel, a případně nahradit veškerou způsobenou újmu PSN.
 4. V případě vzniku újmy PSN nebo Kuchyně a interiéry LIVING v důsledku neoprávněného uplatnění Slev v rozporu s těmito podmínkami Slevové akce, je Klient povinen nahradit veškerou újmu takto vzniklou.
 5. Nedílnou součástí těchto podmínek Slevové akce je:
 6. příloha č. 1 – Tabulka výpočtu hodnoty Voucherů
 7. Tyto podmínky Slevové akce jsou platné od 8. 11. 2021.

Tabulka výpočtu hodnoty Voucherů

Hodnota výše Slev, tj. slevy z kupní ceny Jednotky nabývané Klientem v rámci jednoho z Rezidenčních projektů nebo výše slevy na jakékoliv vybavení u společnosti Kuchyně a interiéry LIVING s.r.o., je dle této tabulky následující:

Cena jednotky Sleva na vybavení Sleva z kupní ceny
od do
2.500.000,- Kč 5.000.000,-Kč 140.000,- Kč 82.000,- Kč
5.000.001,- Kč 8.000.000,- Kč 250.000,- Kč 155.000,- Kč
8.000.001,- Kč 13.000.000,- Kč 400.000,- Kč 260.000,- Kč
13.000.001,- Kč 20.000.000,- Kč 650.000,- Kč 435.000,- Kč
20.000.001,- Kč 30.000.000,- Kč 1.000.000,- Kč 690.000,- Kč
30.000.001,- Kč více 1.500.000,-Kč 1090.000,- Kč