Podmínky slevové akce „Správný čas na koupi nemovitosti až 10% sleva z ceny“

I. Úvodní ustanovení

1.   Tyto podmínky slevové akce s názvem Správný čas na koupi nemovitosti až 10% sleva z ceny stanovují podmínky, rozsah a postup při uplatňování práv a povinností z této slevové akce, a to zejména práva a povinnosti osob účastnících se této slevové akce, jakož i práva a povinnosti jejího organizátora. 

2.   Organizátorem slevové akce Správný čas na koupi nemovitosti až 10% sleva z ceny (dále jen Slevová akce) je společnost PSN s.r.o., IČO: 170 48 869, se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1671, a veškeré ji ovládající a jí ovládané společnosti nebo společnosti jednající ve shodě (dále jen „PSN“).

3.   Slevová akce je pořádána na území České republiky a může se jí účastnit jakákoli fyzická a právnická osoba, která s PSN v níže uvedeném termínu uzavře smlouvu, jejímž předmětem bude koupě vybrané bytové/ubytovací/nebytové jednotky (dále jen Jednotka) v rámci jednoho z předmětných rezidenčních projektů (dále jen Klient). Slevová akce se vztahuje na všechny takto zakoupené Jednotky během trvání Slevové akce. 

4.   Slevová akce trvá od 23. 5. 2022 do 31. 7. 2022 (dále jen Termín trvání akce). 

II. Předmět Slevové akce

Předmětem této Slevové akce je oprávnění Klientů požadovat po PSN za splnění všech níže uvedených podmínek Slevové akce slevu z kupní ceny Jednotky (dále jen „Sleva z kupní ceny“), a to vše až do výše uvedené na webových stránkách v souladu s čl. IV. odst. 3 těchto podmínek Slevové akce.

III. Základní podmínky

1.   Tato Slevová akce se vztahuje na koupi vybraných Jednotek v rámci následujících rezidenčních projektů: 

·     vbloku, 

·     Depo Grébovka

·     Pilcova Rezidence 

·     Vila dům Na Vinici 

·     BackYard Dejvice 

·     Na Výšinách

·     Rezdence u sv. Štěpána

·     Projekt Skyline

·     U Pekáren

(dále jen Rezidenční projekty nebo jednotlivě Rezidenční projekt). 

 

2.   Základní podmínkou k oprávnění Klienta požadovat po PSN jakoukoli Slevu je uzavření smlouvy s PSN v Termínu trvání akce, tj. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nebo smlouvy rezervační, jejímž předmětem bude budoucí koupě Jednotky v rámci jednoho z Rezidenčních projektů (dále jen Smlouva) a řádné a včasné složení rezervační zálohy nebo zálohy na kupní cenu, tj. složení částky ve výši minimálně 10 % kupní ceny v souladu se Smlouvou. 

IV. Sleva z kupní ceny

1.   Sleva z kupní ceny bude zohledněna již ve Smlouvě, přičemž samotné poskytnutí Slevy z kupní ceny PSN je podmíněno odkládací podmínkou spočívající v řádném kumulativním splnění veškerých podmínek této Slevové akce, případně včetně dalších podmínek stanovených ve Smlouvě vztahujících se k této Slevové akci. 

2.   Sleva z kupní ceny může být poskytnuta pouze ve vztahu k předmětné Jednotce, jenž je předmětem Smlouvy. 

3.   Výše Slevy z kupní ceny, respektive kupní cena Jednotky po jejím zohlednění, je znázorněna u každé jednotlivé Jednotky, na kterou se tato Slevová akce vztahuje, a to na webové stránce www.psn.cz/lp/cas-na-koupi nebo na webové adrese ke konkrétní Jednotce.

V. Další podmínky 

1.   PSN má právo zpracovávat osobní údaje o Klientech v souvislosti s realizací Slevové akce, a to zjm. vytvořit databázi jednotlivých Klientům za účelem kontroly uplatňování Slev. 

2.   Klienti, kteří se účastní této Slevové akce, výslovně souhlasí s užitím a zpracováním jejich osobních údajů za účelem dle odst. 1 tohoto článku podmínek. 

3.   Osobní údaje Klientů PSN zpracovává v rozsahu jména, příjmení, data narození, trvalého pobytu, identifikace nabývané Jednotky. 

4.   PSN je oprávněna s osobními údaji Klientů nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

VI. Závěrečná ustanovení

1.   Tyto podmínky Slevové akce mohou být jednostranně ze strany PSN libovolně měněny tak, že vždy aktuální a platné podmínky Slevové akce budou zveřejněny na webových stránkách www.psn.cz/ . 

2.   PSN si vyhrazuje právo zrušit tuto Slevovou akci bez náhrady i před uplynutím Termínu trvání akce. 

3.   V případě, že Klientovi byla poskytnuta neoprávněně nebo v rozporu s těmito podmínkami Slevové akce jakákoliv Sleva, zanikají Klientovi veškeré nároky ze Slev. V případě, že Klient Slevu již uplatnil, je povinen vrátit a nahradit veškerá plnění, která na základě této Slevy obdržel, a případně nahradit veškerou způsobenou újmu PSN. 

4.   V případě vzniku újmy PSN v důsledku neoprávněného uplatnění Slev v rozporu s těmito podmínkami Slevové akce, je Klient povinen nahradit veškerou újmu takto vzniklou. 

 

5.   Tyto podmínky Slevové akce jsou platné od 23. 5. 2022. 

Máte dotaz?

Kontaktujte nás nebo nám pošlete svou poptávku. Těšíme se na vás.

Najděte si nové bydlení
z pohodlí vašeho domova!
Nevíte jak? rezervujte si jednotku nyní

Aktuální katalog nemovitostí

zobrazit online katalog

Mějte neustálý přehled o nových bytech v Praze a Pardubicích.
Aktuální nabídku nemovitostí vám budeme pravidelně zasílat e-mailem.


Sledujte nás také na sociálních sítích

bulb icon bydlení online
book icon Aktuální nabídka nemovitostí