Podmínky slevové akce „Dotovaná hypotéka“

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto podmínky slevové akce s názvem „Dotovaná hypotéka“ stanovují podmínky, rozsah a postup při uplatňování práv a povinností z této slevové akce, a to zejména práva a povinnosti osob účastnících se této slevové akce, jakož i práva a povinnosti jejího organizátora.
 2. Organizátorem slevové akce „Dotovaná hypotéka“ (dále jen „Slevová akce“) je společnost Praha Real a.s., IČO: 267 66 710, se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8146, a veškeré jí ovládané společnosti nebo společnosti jednající ve shodě (dále jen „PSN“).
 3. Slevová akce je pořádána na území České republiky a může se jí účastnit jakákoli fyzická a právnická osoba, která s PSN v níže uvedeném termínu uzavře smlouvu o smlouvě budoucí kupní (dále jen „Smlouva o smlouvě budoucí kupní“), jejíž předmětem bude koupě bytové/ubytovací/nebytové jednotky (dále jen „Jednotka“) v rámci jednoho z předmětných rezidenčních projektů (dále jen „Klient“), a to za podmínky úhrady kupní ceny Jednotky prostřednictvím hypotečního úvěru. Slevová akce se vztahuje na všechny takto zakoupené Jednotky během trvání Slevové akce.
 4. Rozhodným termínem této Slevové akce je termín od 15. 9. 2022 do 30. 4. 2023 (dále jen „Termín trvání akce“), kdy v tomto termínu musí Klient uzavřít s PSN předmětnou Smlouvu o smlouvě budoucí kupní.
 5. Tuto Slevovou akci nelze kombinovat s jinými slevovými akcemi nabízenými PSN.

II. Předmět Slevové akce

Předmětem této Slevové akce je oprávnění Klienta požadovat po PSN při podpisu budoucí kupní smlouvy s PSN, jejíž předmětem je koupě Jednotky, a to v souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí kupní (dále jen „Kupní smlouva“), respektive po konkrétní společnosti realizující konkrétní rezidenční projekt, za splnění všech níže uvedených podmínek Slevové akce slevu z kupní ceny Jednotky (dále jen „Sleva z kupní ceny“), a to až do výše dle čl. IV. odst. 3 těchto podmínek Slevové akce.


III. Základní podmínky

 1. Tato Slevová akce se vztahuje na koupi všech Jednotek v rámci všech rezidenčních projektů PSN (dále jen „Rezidenční projekty“ nebo jednotlivě „Rezidenční projekt“).
 2. Klient je oprávněn po PSN požadovat Slevu z kupní ceny za kumulativního splnění následujících podmínek:
  1. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní s PSN v Termínu trvání akce;
  2. řádné a včasné složení zálohy na kupní cenu, tj. složení částky ve výši minimálně 10 % kupní ceny v souladu se Smlouvou o budoucí smlouvě kupní;
  3. předložení PSN uzavřené úvěrové smlouvy Klienta ve vztahu k financování koupě Jednotky pomocí hypotečního úvěru, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření příslušné úvěrové smlouvy; a
  4. uzavření Kupní smlouvy s PSN;
 3. Podmínka uvdená v odst. 2 písm. c) tohoto článku musí být dále splněna i po dobu minimálně 2 let ode dne uzavření Kupní smlouvy, jejíž předmětem bude převod vlastnického práva k Jednotce.

IV. Sleva z kupní ceny

 1. Sleva z kupní ceny bude zohledněna až v Kupní smlouvě, přičemž samotné poskytnutí Slevy z kupní ceny PSN je podmíněno řádným kumulativním splněním veškerých podmínek této Slevové akce, případně včetně dalších podmínek stanovených v Kupní smlouvě vztahujících se k této Slevové akci.
 2. Sleva z kupní ceny může být poskytnuta pouze ve vztahu k předmětné Jednotce, jenž je předmětem Kupní smlouvy.
 3. Výše Slevy z kupní ceny bude vypočtena jako finanční rozdíl v měsíčních splátkách hypotečního úvěru na předmětnou část kupní ceny po dotovanou dobu, tj. po dobu 24 měsíců, a to následujícím způsobem:

  Sleva z kupní ceny = (SplátkaKlient - Splátka2,99%) * 24
  SplátkaKlient představuje výši měsíční splátky hypotečního úvěru dle uzavřené úvěrové smlouvy na část kupní ceny, kterou se zavazuje klient uhradit prostřednictvím hypotečního úvěru
  Splátka2,99% představuje hypotetickou výši měsíční splátky hypotečního úvěru sjednaného za obdobných podmínek klientem dle uzavřené úvěrové smlouvy, a to při úrokové sazbě 2,99% p.a.
  Příklad:
  Kupní cena Jednotky: 5.000.000, - Kč
  Hypoteční úvěr 4.000.000, - Kč (80 % LTV) se splatností 30 let
  Měsíční splátka při úkoru 5,99 %: 23.956, - Kč
  Měsíční splátka při úroku 2,99 %: 16.843,- Kč
  rozdíl splátek 7.113,- Kč

  S námi ušetříte tuto částku na splátce po dobu 24 měsíců.


 4. Maximální výše Slevy z kupní ceny činí částku ve výši 4 % celkové kupní ceny Jednotky stanovené ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní, a to případně z kupní ceny bez DPH.

V. Další podmínky

 1. PSN má právo zpracovávat osobní údaje o Klientech v souvislosti s realizací Slevové akce, a to zejména vytvořit databázi jednotlivých Klientům za účelem kontroly uplatňování Slev.
 2. Klienti, kteří se účastní této Slevové akce, výslovně souhlasí s užitím a zpracováním jejich osobních údajů za účelem dle odst. 1 tohoto článku podmínek.
 3. Osobní údaje Klientů PSN zpracovává v rozsahu jména, příjmení, data narození, trvalého pobytu, identifikace nabývané Jednotky, případně určení majetkového režimu manželů a souvisejících informací.
 4. PSN je oprávněna s osobními údaji Klientů nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky Slevové akce mohou být jednostranně ze strany PSN libovolně s účinky do budoucna měněny tak, že vždy aktuální a platné podmínky Slevové akce budou zveřejněny na webových stránkách www.psn.cz.
 2. PSN si vyhrazuje právo zrušit tuto Slevovou akci bez náhrady i před uplynutím Termínu trvání akce s účinky do budoucna.
 3. V případě, že Klientovi byla poskytnuta neoprávněně nebo v rozporu s těmito podmínkami Slevové akce jakákoliv Sleva z kupní ceny, zanikají Klientovi veškeré nároky ze Slev z kupních cen. V případě, že Klient Slevu z kupní ceny již uplatnil, je povinen vrátit a nahradit veškerá plnění, která na základě této Slevy obdržel, a případně nahradit veškerou způsobenou újmu PSN.
 4. V případě vzniku újmy PSN v důsledku neoprávněného uplatnění Slevy z kupní ceny v rozporu s těmito podmínkami Slevové akce, je Klient povinen nahradit veškerou újmu takto vzniklou.
 5. Tyto podmínky Slevové akce jsou platné od 1. 9. 2022.